×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Witamy na nowej stronie internetowej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim                                 

Klauzula informacyjna – COVID-19

Klauzula informacyjna – COVID-19

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  1. KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim

 

  1. CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu umożliwienia placówce realizacji zadań opiekuńczych  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów prawnych) przechowywane będą tak długo, jak będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jak długo będą wymagały tego ww. przepisy.

  1. ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów prawnych)  przetwarzane będą w zakresie  wynikającym z powyższego formularza w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem przez Placówkę, zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 4 maja 2020 (wydanymi na podstawie Art. 8a, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567), a także na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1, lit a RODO).

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 6 ust. 1 lit. e – interes publiczny)

  1. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym powiatowa stacja epidemiologiczno-sanitarna, firma realizująca obowiązki BHP, firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji,  i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe).

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zdań w związku ze współpracą z administratorem w związku z epidemią COVID-19

  1. PANI/PANA PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publiczne Przedszkole w Dąbrówce Górnej

47-300 Krapkowice, ul. Opolska 64

z oddziałami zamiejscowymi

w Rogowie Opolskim, ul. Chrobrego 15

i Gwoździcach, ul. Opolska 32