×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Witamy na nowej stronie internetowej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim                                 

Historia PSP w Rogowie Opolskim

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rogowie Opolskim

Na Opolszczyźnie w gminie Krapkowice prosperuje z powodzeniem Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim (ZSP Nr3). Został on utworzony po reformie szkolnictwa w 2000 roku, wtedy też ze szkół podstawowych ośmioklasowych utworzono szkoły podstawowe sześcioklasowe i gimnazja. Długo zastanowiano się czy utworzyć w Rogowie Opolskim gimnazjum, jednakże ostatecznie został utworzony Zespół Szkolno - Przedszkolny. Obejmuje on edukacją trzy sąsiadujące ze sobą wioski: Gwoździce, Rogów Opolski i Dąbrówkę Górną. W każdej z tych miejscowości znajduje się jedno przedszkole. Dodatkowo w Rogowie Opolskim jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, do której uczęszczają uczniowie klas I - III. Uczniowie klas IV - VI uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej także wchodzącej w skład Zespołu.

Pierwszym dyrektorem ZSP Nr3 była Pani mgr Zdzisława Kloska. Kadencję swoją zakończyła 31 sierpnia 2007r przechodząc na emeryturę. Z dniem 1 września 2007 nowym dyrektorem został Pan mgr Leszek Felsztyński.


Szkoła w Rogowie Opolskim 1660 –2000

Dwadzieścia kilometrów na południe od Opola, na trasie Opole–Krapkowice na malowniczym

lewym brzegu Odry leży Rogów Opolski. Data założenia osady nie jest znana. Wiadomo, że Rogów stanowił dobra rycerskie należące w XIII wieku do Zakonu Templariuszy, którzy około 1272 roku pobudowali tu pierwszy zamek. Najstarszą zachowaną budowlą jest kościół pochodzący z końca XIII wieku i cytowany już po raz pierwszy 1305 roku w Liber fundationis: „Item in Rogow decima more polonico consuevit solvere 5 marcas”. Następne dokumenty mówiące o probostwie w Rogowie pochodzą 1335 i 1447 roku. Z 1494 roku pochodzi dokument mówiący o założeniu największego dzwonu.

Najstarszą datę założenia szkoły nie udało się odnaleźć w żadnych dokumentach historycznych. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1684 roku z wizytacji parafii Rogów przez kanonik wrocławskiego ks.Brunetti. W zapiskach tej wizytacji czytamy: „Circa ludirectorem et aedituos: ludirector Andreas Rotiss rhetor absolutus,utraquista deservit ecclesiae 24 annis, usu canit. nectum facit professionem fdei. Nullam iuventutem habet in schola.” (Visitationsberichte der Diozese Breslau.Archidiakonat Oppeln. T 2 J.Jungnitz Breslau 1904 ) Ponieważ, stwwierdza się, że Rotiss służy już 24 lata przyjąć można, że szkoła w Rogowie była już w 1660 roku. Brak uczniów w czasie wizytacji mógł być spowodowany okresowością uczęszczania do szkoły. Dzieci w owym czasie pracowały od 10 roku życia. Kolejną wzmiankę o szkole znajdujemy w piśmie dziekana Macieja Badury z Prószkowa do Kurii Biskupiej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 1787 roku. Gdzie w XVIII wieku stała szkoła parafialna nie wiemy. Na pewno niewiele różniła się od pozostałych zagród. Była to przeważnie budowla jednoizbowa, która służyła jako klasa lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. W 1810 roku zbudowana została szkoła z kamienia ,kryta gontowym dachem. Izba miała 20 stóp szerokości i 25 stóp długości (1 stopa to około 0,31 m. ).Mieszkanie nauczycielskie składało się z jednej izby i dwóch mniejszych. Przy szkole znajdował się budynek gospodarczy na 2 krowy. Do szkoły należała ziemia orna i pastwisko o obszarze 2,5 ha. Budynek tej szkoły z niewielkimi przeróbkami zachował się do 1975 roku. Od 1818 roku kierownikiem szkoły był A.Pampuch. Uczył tutaj przez 50 lat. Prowadził kronikę ,w której zamieścił nazwiska dotychczasowych kierowników, dochody nauczycieli, budowę szkoły i przebieg zajęć szkolnych. Nauczyciele zdobywali wykształcenie w powstałym w 1802 roku Seminarium Nauczycielskim w Głogówku. Do 1814 roku językiem wykładowym w seminarium był język polski, a do końca XIX wieku był on językiem pomocniczym. W takim języku uczono w szkole w Rogowie. Do 1873 roku językiem nauczania był język polski uczono także języka niemieckiego. W 1873 roku do szkół powszechnych w rejencji opolskiej wprowadzono język niemiecki jako wykładowy ograniczając polski do roli języka pomocniczego, a następnie po 1890 roku tylko do nauki religii. Rozkwit nauczania języka polskiego na Górnym Śląsku nastąpił w latach 1848-58, gdy radcą szkolnym i rejencyjnym został późniejszy biskup wrocławski ks. Bernard Bogedein.

Źle oceniał ks.B.Bogedein osiągnięcia szkolnictwa na Śląsku: „Lud górnośląski znajduje się w najsmutniejszym położeniu, a przyczyną tego są szkoły, które nieodpowiadają swemu przeznaczeniu .Dzieci czytają mechanicznie tak po polsku, jak i po niemiecku, nie rozumieją treści ani jednego, ani drugiego języka.” Czy tak było w Rogowie ? W kronice A.Pampucha pod datą 1853 rok wymienione są nazwiska dotychczasowych nauczycieli : A.Pampuch, J.Drescher, Josef Klonka, Jakub Wicher, Sylwester Zelotzki ,Emmanuel Aulich, Franciszek Wierzba. Wzrastająca ilość dzieci w Rogowie spowodowała ,że trzeba było dobudować trzecią salę lekcyjną. W latach 1886-90 wybudowano nowy budynek szkolny według wzorcowych projektów szkół pruskich. W nowej szkole przyległej do starego budynku znajdowały się dwie dodatkowe sale lekcyjne i trzy mieszkania nauczycielskie. Budynek ten służył dzieciom Rogowa i Gwoździc przez wiele pokoleń aż do 1964 roku ,kiedy to otwarto nowo wybudowaną szkołę. W starym budynku szkoły po gruntownej przebudowie mieści się Przychodnia Lekarska. Jakie były dochody nauczyciela w Rogowie ?Oprócz nauki w szkole nauczyciele byli organistami i prowadzili chóry kościelne, a także prowadzili księgi chrztów, ślubów i pogrzebów. Podstawą utrzymania była stała pensja oraz dochody w gotówce i naturze.W 1818 roku kierownik A.Pampuch miał następujące dochody roczne:1) z majątku: żyto 9 korców ( po 54 l ) i 10 miarek (po 4 l ),pieczywo 1 korzec i 14 miarek wg miary wrocławskiej, drzewo- 9 furmanek, rola-3 działki o łącznym obszarze 180 prętów , siano –10 cetnarów, trawy i pastwiska dla 2 krów i 1 jałówki,2) z gminy: pobory w kwocie 50 talarów ,żyto 5 korców i 6 miarek, pieczywo 1 korzec i 2 miarki, pasza zimowa 2 stogi, słomy i pastwiska dla 2 świń, dowóz drzewa opałowego przez rolników mających konie , rąbanie drzewa przez rolników nie mających koni, w zimie od każdego chłopa małorolnego 1 szczapę drewna gdy posyłał dziecko do szkoły.

W 1873 roku zwolniono nauczycieli Reskryptem z obowiązku nadzorowania dzieci podczas nabożeństw niedzielnych, z wyjątkiem obowiązkowych nabożeństw z okazji uroczystości państwowych.

W szkole ,której kierownikiem był Jan Lamatsch dwóch nauczycieli uczyło 125 dzieci. Kolejna informacja pochodzi z 1864 roku z „ Topographisches Handbuch von Oberschlesien .” Czytamy: „Seit 1810 besteht hier eine katolische Schule mit 2 Klassen, 2 Lehren und 180 Schulern. ” Posiłkując się kroniką A.Pampucha oraz późniejszymi dokumentami ustalono nazwiska kierowników szkoły w Rogowie :

 

1660-1684 – Andreas Rotiss

1748-1768 – Jan Cichoń

1768-1798 – Jozef Marlik

1798-1801 – Mateusz Lamatsch

1801-1818 – Jan Lamatsch

1818-1865 – A.Pampuch

1865-1879 – Frańciszek Wierzba

1879-1909 – F.Schdl

1909-1911 - Hink

1911-1929 - Woesler

1929-1937 - Wagner

1937-1945 –Johan Bulke

1945-1947 – Zofia Sawicka

1947-1953 – Tadeusz Wiśniewski

1953-1956 – Zdzisław Knysz

1956-1975 – Janina Knysz

1975-1979 – Seweryn Hutnicki

1979-1981 – Szymon Ziobro

1981-1985 – Teresa Budny

1985-2000 – Alicja Marzec

W 1926 roku wybudowano szkołę w Gwoździcach i do 1970 roku dzieci z tej miejscowości uczęszczały do swojej szkoły. Obecnie dojeżdżają do szkoły w Rogowie. Od 1964 roku szkoła mieści się w nowym budynku. Dzieci chodzą do szkoły przez osiem lat. W 2000 roku uczy się 105 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli z magisterskim wykształceniem. Szkoła nosi imię poetki Marii Konopnickiej. W okresie wieloletniej działalności szkoła została uhonorowana: Złotą Odznaką Towarzystwa Marii Konopnickiej (1974,1995),Odznaką „Przyjaciela Dziecka”, Odznaką Związku Filatelistów Polskich. W 1995 roku szkoła została wpisana do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Krapkowickiej. W tym samym roku szkoła wydała jubileuszowy medal z brązu. Szkoła ma swój sztandar i hymn.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogowie Opolskim
im. Marii Konopnickiej z klasami I-III

ul.Chrobrego 15,

47-300 Krapkowice